Bij Collabs Agency nemen we intellectueel eigendom serieus en respecteren we de rechten van makers, innovators en uitvinders. Als webdesignbureau begrijpen we het belang van de bescherming van de intellectuele eigendom van onze klanten en zorgen we ervoor dat we voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige diensten aan onze klanten terwijl we hun intellectuele eigendomsrechten beschermen.

Eigendom van intellectueel eigendom:

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten in het werk dat door Collabs Agency is gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, code, software, graphics en content, toe aan Collabs Agency. Collabs Agency verleent de klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het intellectueel eigendom voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de projectovereenkomst.

Vertrouwelijkheid:

Collabs Agency begrijpt dat vertrouwelijkheid cruciaal is voor onze klanten. We zullen de vertrouwelijkheid van alle klantinformatie beschermen en zullen geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toestemming van de klant. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze werknemers, contractanten en agenten gebonden zijn aan soortgelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Auteursrecht:

Collabs Agency respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht hetzelfde van onze klanten. We zullen niet bewust inbreuk maken op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten. Als er inbreuk wordt gemaakt op enig auteursrecht, zullen we het inbreukmakende materiaal onmiddellijk verwijderen en passende maatregelen nemen om verdere inbreuk te voorkomen.

Handelsmerken:

Collabs Agency respecteert de handelsmerkrechten van derden en verwacht hetzelfde van onze klanten. We zullen geen handelsmerk of handelsnaam op een manier gebruiken die waarschijnlijk verwarring of verwatering zal veroorzaken. Als er inbreuk wordt gemaakt op enig handelsmerk, zullen we het inbreukmakende materiaal onmiddellijk verwijderen en passende maatregelen nemen om verdere inbreuk te voorkomen.

Vrijwaring:

Collabs Agency stemt ermee in de klant te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit een schending van dit beleid door Collabs Agency of een van zijn werknemers, contractanten of agenten.

Conclusie:

We waarderen bij Collabs Agency de tevredenheid van onze klanten, en daarom hechten we veel waarde aan het beschermen van hun intellectuele eigendomsrechten. We zullen blijven toezien op en het updaten van ons beleid omtrent intellectuele eigendommen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen.

Laten We Samenwerken

Op zoek naar een succesvol project?

Project Inschatten
Chat
  • Laptop
  • Bill
Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/7. Call Now. (888) 456-2790 (121) 255-53333
Find us here